People At The Texas Center For Superconductivity

 Guan
Ying-Shi Guan
Material Science & Engineering
PI - Dr. Cunjiang Yu
 He
Hongxing He
Physics
PI - Dr. Chin-Sen Ting
 Huang
Zhao Huang
Texas Center for Superconductivity
PI - Dr. Chin-Sen Ting
 Huang
Siya Huang
Texas Center for Superconductivity
PI - Dr. Zhifeng Ren
 Kammoun
Mejdi Kammoun
Mechanical Engineering
PI - Dr. Haleh Aedebili
 Li
Hai Li
Texas Center for Superconductivity
PI - Dr. Chin-Sen Ting
 Liu
Tingting Liu
Chemistry
PI - Dr. T. Randall Lee
 Luo
Dan Luo
Texas Center for Superconductivity
PI - Dr. Zhifeng Ren
 Lyu
Yanfeng Lyu
Texas Center for Superconductivity
PI - Dr. C W. Chu
 Mao
Jun Mao
Texas Center for Superconductivity
PI - Dr. Zhifeng Ren
 Marquez
Maria Marquez
Chemistry
PI - Dr. T. Randall Lee
 Martinez
Monica Martinez
Mechanical Engineering
PI - Dr. James Meen
 Ren
Zhengsong Ren
Physics
PI - Dr. Shuo Chen
 Salavati-fard
Taha Salavati-fard
Chemical & Biomolecular Engineering
PI - Dr. Lars Grabow
 Shervin
Shahab Shervin
Mechanical Engineering
PI - Dr. Jae-Hyun Ryou
 Singh
Pramesh Singh
Physics
PI - Dr. Kevin Bassler
 Singh
Shivkant Singh
Mechanical Engineering
PI - Dr. Jae-Hyun Ryou
 Sorolla
Maurice Sorolla
Chemistry
PI - Dr. Allan J. Jacobson
 Suárez Villagrán
Martha Suárez Villagrán
Physics
PI - Dr. John H. Miller,Jr.
 Tang
Zhongjia Tang
Chemistry
PI - Dr. Arnold Guloy
 Tran
Hung Tran
Chemistry
PI - Dr. T. Randall Lee
 Wu
Hung-Cheng Wu
Texas Center for Superconductivity
PI - Dr. C W. Chu
 Wu
Qi Wu
Texas Center for Superconductivity
PI - Dr. Zhifeng Ren
 Yu
Fang Yu
Texas Center for Superconductivity
PI - Dr. Zhifeng Ren
 Zhang
Jibo Zhang
Electrical & Computer Engineering
PI - Dr. Yan Yao
 Zhou
Haiqing Zhou
Physics
PI - Dr. Zhifeng Ren
 Zhu
Hangtian Zhu
Texas Center for Superconductivity
PI - Dr. Zhifeng Ren